Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 191 (102 - nova serija)

Godina XXX oktobar/listopad 2005.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Prof. dr. Nurko Pobrić
Gradonačelnik za jednu sedmicu (1)

Savremena lokalna samouprava – osnovne karakteristike

Grad Mostar, prema Ustavu Federacije BiH, je ”jedna teritorijalna jedinica uprave i lokalne samouprave”, koja ”ima nadležnost općine, osim ako zakonom nije drugačije propisano”. U tekstu koji slijedi nećemo analizirati ”institucionalnu posebnost” Grada Mostara, nego ćemo dati osnovne naznake o savremenoj lokalnoj samoupravi, više ”ideal-tipski”, nego komparativno. Preciznije, govorit ćemo o savremenoj lokalnoj samoupravi, historijski verificiranoj na društvenom iskustvu i ljudskom angažmanu usmjerenom ka slobodi, autonomiji i demokratiji. Moguće da se i Grad Mostar i ostali gradovi i općine u BiH, u budućnosti ”približe” modelu (modelima) savremene lokalne samouprave – modelu koji ćemo ”opisati” u ovom prilogu.

Jačanje lokalne samouprave ne znači samo proširenje kruga njenih nadležnosti, finansijske autonomije i ukupnih resursa (posebno ekonomskih), već i razvijanje mreže lokalne vlasti koja sadrži više nivoa. Uobičajena je pojava tri nivoa, u vidu konkretno-institucionaliziranih oblika naziva općine, okruzi, odnosno distrikti. Između pomenutih nivoa lokalne vlasti, putem principa supsidijarnosti, uspostavlja se, u savremenosti, sasvim novi tip odnosa. Supsidijarnost podrazumijeva da se prvenstvo u obavljanju određenih poslova uvijek daje nivou koji je najbliži građanima, a tek ako taj nivo nije u stanju da realizira te poslove, oni se prenose na viši nivo. Općenito vlada saglasnost da je vitalan sistem lokalne samouprave sastavni dio reprezentativnog i odgovornog djelovanja liberalno-demokratske države. U većini liberalno-demokratskih država pisani ustav brine i štiti načela lokalne samouprave. Ustavni tekstovi opredjeljuju isključivo bitne elemente lokalne samouprave: određuju vrste lokalnih zajednica, njihov samoupravni položaj – time što određuju da zajednice upravljaju same, ali u okviru zakona, i konačno da njima upravljaju izabrani narodni predstavnici. Analitički gledano, pojam lokalne samouprave sadrži dvije komponente: sociološku komponentu – lokalnu zajednicu i pravnosistemsku komponentu – (lokalnu) samoupravu. Lokalni oblik vlasti ne učestvuje u suverenitetu, te je u potpunosti ”potčinjen” centralnoj vlasti države, ili, kao što je to slučaj u federalnom sistemu, vlasti federalnih jedinica. Stil djelovanja lokalnih vlasti trebao bi biti pragmatičkog i utilitarnog karaktera, te biti apolitičan. (Ne postoji ”demokratski i republikanski odvoz smeća”).

Svaki oblik lokalne samouprave ima određene funkcije i karakteristike. Osnovna teritorijalna jedinica lokalne samouprave je općina. Općine mogu biti različite po veličini (površini teritorije) i broju stanovnika, što zavisi od više činilaca, među kojima je najizraženiji, rekli bismo, tradicija. Danas se javlja tendencija uvećavanja veličine općina radi veće ekonomičnosti i efikasnosti u pružanju usluga. Unutar općine mogu postojati i manje jedinice (mjesne zajednice, gradske četvrti i sl.), koje, najčešće, imaju i ulogu izbornih jedinica. Mediteranske zemlje (Italija, Francuska, Španija) tradicionalno imaju manje općine i probleme deficita ekonomičnosti i efikasnosti rješavaju udruživanjem općina u šire oblike lokalne vlasti.

Viši nivo organiziranja lokalne vlasti su: okruzi i distrikti. Okruzi su stalni teritorijalni oblici organiziranja vlasti i imaju različita imena u pojedinim zemljama - county u V. Britaniji, Kreis u Njemačkoj, departman u Francuskoj itd. Distrikti mogu biti teritorijalni i funkcionalni. Mogu imati trajnu namjenu (školski, crkveni, uslužni itd.). Mogu imati specijalnu namjenu i za izvjesno vrijeme. Po izvršenju određene funkcije specijalni distrikti prestaju s radom. Na primjer, New York Port Authorities, funkcionalni distrikti u Meksičkom zalivu bili su formirani za borbu protiv komaraca, u poslovima isušivanja močvara, melioracije i otklanjanja teških bolesti koje su komarci širili itd. Srez, župe, vojvodstva, kneževine su nivoi organizacije lokalne samouprave koji tradicionalno postoje i javljaju se pod tim imenom u jednom broju zemalja. Oni ponekad imaju osobenost okruga a ponekad regiona.

Inga Kljajo: Otmica Sabinjanki, akrilik na dasci

Inga Kljajo: Otmica Sabinjanki, akrilik na dasci
(sa izložbe Inge Kljajo u Mostaru 23-30.9.2005.)

Grad je posebno značajan oblik organizacije lokalne vlasti. Grad nekad može, zavisno od veličine, biti u nivou okruga, ili, pak, može predstavljati i viši nivo organizacije (Pariz i Beč imaju status regiona, a Berlin, Hamburg i Bremen imaju status federalne jedinice). Obično veliki grad ima status megapolisa ili uopćeno metropolitenskog areala, koji podrazumijeva posebne nadležnosti, pravo na posebne oblike organizacije i značajne finansijske resurse. S obzirom na značaj grada u državi, danas se razvija urbana politologija – nauka o gradu, koja multidisciplinarno proučava grad kao političku zajednicu.

Regioni čine najviši stepen organizacije lokalne samouprave. U jednom broju zemalja region je tradicionalno funkcionirao kao ispostava i nivo organizacije centralne državne vlasti – kao vid decentralizacije. Stoga, ovaj nivo u sebi objedinjava državne poslove i poslove lokalne samouprave. U Evropi i u svijetu, regioni danas dobijaju veoma važnu ekonomsku funkciju. Regioni, kao teritorije koje se prostiru u dvije ili više susjednih država, razlikuju se od regija koje su dijelovi jedne države i oblik decentralizacije te države (tzv. regionalne države). Danas u Evropi regioni postoje na teritoriji: Španije – Francuske, Francuske – Italije, Francuske – Švicarske – Njemačke, Francuske – Njemačke – Belgije itd.

Veličina osnovnih lokalnih zajednica je pokazatelj stepena posrednosti lokalnih organa vlasti u izboru i predstavljanju stanovnika lokalne zajednice. Veličina ovih zajednica, što smo već istakli, u značajnoj mjeri zavisi od tradicije, ali i od uloge koju imaju lokalni organi vlasti. Izuzetno male lokalne zajednice (do 1.000 stanovnika) u određenom procentu (ne sve), postoje u Islandu, Grčkoj, Francuskoj, Španiji, Švicarskoj, Mađarskoj i Njemačkoj. Relativno male lokalne zajednice (od 1.000 do 5.000 stanovnika) imaju Austrija, Norveška, Italija, Finska, Malta i Luksemburg. Relativno velike lokalne zajednice (od 10.000 do 100.000 stanovnika) imaju Švedska, Bugarska, Portugalija, Holandija, Belgija i Danska. U posljednjih 50-tak godina u znatnom broju zemalja smanjen je broj lokalnih jedinica, odnosno došlo je do njihovog uvećanja, najčešće putem integrisanja.

Najjednostavnija struktura lokalne samouprave čini samo jedan nivo vlasti za sve potrebe. Prednosti ovakvih sistema su u tome što postoji jasna nadležnost i javnost ne bi smjela imati nimalo dvojbe u pogledu toga ko je odgovoran za lokalne nadležnosti i usluge. Međutim, obično postoje dva ali se javljaju i tri nivoa lokalne vlasti. Osnovna lokalna zajednica (osnovni nivo) ima različite nazive, različite je veličine ali uglavnom ima osnovne iste funkcije (nadležnosti). To su municipality – SAD i Kanada, borought – Velika Britanija, commune – Francuska, comune - Italija, municipios – Španija, itd. Ove zajednice su prije svega određene teritorijom ali postoji i veliki broj funkcionalnih lokalnih zajednica kao što su distrikti u SAD, crkvene parohije u SAD, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Njemačkoj itd., vijeća susjeda u Švedskoj, Danskoj, SAD, Velikoj Britaniji, vijeća korisnika usluga u Švedskoj, Danskoj, itd. Danas se pojavljuju i brojne raznovrsne privatne i privatno-javne agencije koje obavljaju dio poslova za lokalnu zajednicu, i one su isključivo funkcionalne organizacije.

Viši nivo lokalnih vlasti je najčešće okrug ali i gradovi koji zbog specifičnih i kompleksnih urbanih problema postaju sve značajniji oblici višeg lokalnog organiziranja. Okrug i grad, dakle, postoje kao dva paralelna oblika organiziranja lokalne vlasti. Ponekad dolazi i do različitih spajanja okruga i gradova. Tako u Velikoj Britaniji postoji metropolitenski distrikt (metropolitan districts). U SAD postoje slučajevi da se okrug integrira u grad (San Francisko je okrug i grad) ili da dio gradskih funkcija obavlja okrug (tzv. urban – county plan). Region kao oblik teritorijalne organizacije vlasti usljed novih ekonomskih i političkih potreba savremenog svijeta doživljava svojevrsnu renesansu. On obuhvata teritorije koje su ekonomsko-geografski slične i prirodno upućene jedne na druge, nekad i mimo državnih granica (Evropa), mada je većina regiona, odnosno regija, i dalje unutar nacionalnih država. Regije se nazivaju u pojedinim zemljama različitim imenima – canton u Švicarskoj, Lander u Njemačkoj, state u SAD, region u Italiji i Francuskoj itd. Njihovo postojanje označava trostepenu organizaciju lokalne vlasti. Region je najviši oblik lokalne zajednice koji vrši i državne funkcije i realizira različite ekonomske, socijalne i političke programe. Značaj i moć regiona zavisi od činjenice da li je nacionalna država nastala ujedinjenjem nezavisnih država (sadašnjih regiona) – slučaj SAD, Švicarske i Njemačke, ili je region nastao kasnije radi izvršavanja određenih državnih i društvenih funkcija. U prvom slučaju regioni u značajnoj mjeri imaju funkcije države i riječ je o federacijama. U drugom slučaju u pitanju su regionalne ili unitarne države, zavisno od realne snage, autonomije i moći regiona. Danas se uglavnom govori o Italiji i Španiji kao o regionalnim državama, mada i neke druge države (Francuska, V. Britanija) mogu dobiti isti status. U zemljama u kojima su regioni osnova za nastanak pokreta za nacionalnu nezavisnost (Sjeverna Irska, Škotska i Vels u V. Britaniji, Bretanja u Francuskoj, Kvebek u Kanadi, Katalonija u Španiji i regioni u Italiji) dolazi do snažnih sukoba s nacionalnom državom koja preferira centralizaciji iz straha od secesije. I dok se u navedenim državama potiskuje samostalnost regiona, Švicarska je morala, radi uključivanja u Evropsku uniju, smanjiti moć i nezavisnost kantona i umjesto neposredne demokratije, jačati neke institucije predstavničke demokratije.

Tip odnosa između raznih nivoa vlasti i dalje je najznačajniji indikator postojanja unitarne, regionalne ili federalne države. U savremenosti je evidentna tendencija da se procesi decentralizacije i jačanje lokalne autonomije snažno ograničavaju centralnom vlašću države. Moglo bi se reći da je u organizaciji države presudna uloga centralne vlasti. Centralna državna vlast u ovim procesima dobija veoma važnu funkciju nadgledanja zakonitosti rada jedinica lokalne samouprave.

Pitanje nadležnosti lokalne vlasti je uvijek aktuelno i važno, jer ukazuje na realnu autonomiju, ali i na potencijale i kapacitete lokalnih vlasti u realiziranju važnih društvenih programa i osiguranja potrebnih usluga. Lokalne vlasti u novije vrijeme postaju i inicijatori brojnih razvojnih i ekonomskih programa kako u lokalnoj zajednici, tako i izvan nje. Lokalne vlasti najčešće su odgovorne za usluge kakve su predškolsko, osnovnoškolsko i srednje obrazovanje, ceste, lokalno planiranje, odvoz smeća, biblioteke, sport i zabava, socijalne usluge, vatrogasna služba i zaštita okoline. Lokalne vlasti, u cilju kvalitetnijeg ostvarivanja svoj ih funkcija (pogotovo u urbanim sredinama), koriste znanja profesionalaca. Ovakav način rada podrazumijeva mrežu obrazovnih institucija, kao i odgovarajuće kanale i mogućnosti organiziranja lokalnih zajednica. Stoga, novi poduzetnički modeli postaju značajni u radu lokalnih zajednica. Vijeće – menadžer preduzetnički je model prihvaćen u Kanadi, Australiji i na Novom Zelandu. Gradonačelnik – vijeće model je dominantan u SAD, a uvodi se i u neke evropske zemlje. Čak je i tradicionalno evropski model vijeće – gradonačelnik usvojio jedan broj preduzetničkih instituta u cilju veće profesionalizacije rada i upravljanja. Neke od tih promjena su slijedeće: glavni administrativni funkcioner vrši poslove menadžera, mjere se efekti i kvalitet rada, vrši se nagrađivanje zaposlenih prema učinku i sl.

Organi u jedinicama lokalne samouprave su predstavnički, izvršni i sudski. Postoji podjela, ravnoteža i uzajamna kontrola lokalnih vlasti. Predstavnički organ (skupština, savjet, vijeće) ”vodi politiku”, donosi odluke i druge propise kojima se reguliraju odnosi u lokalnoj zajednici. Izvršni organ je kolektivno tijelo koje obavlja funkciju lokalne vlade i može se nazivati: izvršno vijeće, izvršni odbor itd. Inokosni izvršni organ je načelnik (gradonačelnik), mada se negdje zove i predsjednik skupštine, a negdje uopće i ne postoji On je ”analogan” funkciji predsjednika na nivou države. Zavisno od tipa političkog sistema i značaja izvršne vlasti (predsjednički-parlamentarni sistemi) i gradonačelnik može da bude jak (biran direktno) i slab (biran na općim izborima prema istoj proceduri kao i ostali članovi predstavničkog tijela). Negdje ga imenuje šef izvršne vlasti države (kralj, kraljica u ustavnim monarhijama), što je slučaj s gradonačelnikom Haga, a negdje se on ”rotira” od sedmice do sedmice (prvi među jednakim). U jedinici lokalne samouprave postoje i organi uprave (službe za upravu) koje mogu obavljati upravne poslove iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, a mogu obavljati i delegirane upravne poslove višeg nivoa vlasti. Sudski organi vlasti u jedinici lokalne samouprave (na pr. općinski sudovi) su državni organi, ali u toj jedinici mogu postojati i neki ”kvazisudski” organi, kao organi lokalne zajednice (mirovna vijeća, arbitraže, pa i ombdusman).

Danas se kao veoma važan mehanizam funkcioniranja lokalne samouprave pojavljuje gradski menadžer koji je personifikacija profesionalizacije lokalne vlasti. Menadžer podstiče ekonomski razvoj, poduzetničko ponašanje i formiranje privatno-javnih aranžmana i partnerstava radi osiguranja raznovrsnih lokalnih usluga. On je imenovano lice i ta funkcija doprinosi kako većoj efikasnosti rada, tako i demokratizaciji rada lokalnih vlasti.

U svakom sistemu lokalne samouprave postoje pomenuti organi. Njihovi odnosi mogu biti veoma različiti, pa iz tog razloga, postoje različiti aranžmani, odnosno modeli organizacije lokalne vlasti. Pojednostavljeno kazano najčešći modeli su: komisioni (francuski), slab gradonačelnik – vijeće model i gradski menadžer model.

Predstavnički organi što smo već istakli donose normativna akta kojima se reguliraju odnosi iz nadležnosti lokalne vlasti. Ovi organi se biraju na općim, neposrednim i tajnim izborima poznatim kao lokalni izbori. Odnos između broja poslanika u ovim tijelima i građana koji ih biraju (i mogu biti birani) ukazuje na stepen posrednosti demokratije. U velikim gradovima ta posrednost je posebno izražena, iz razloga velikog broja stanovnika grada, ali i iz razloga ne tako brojnih predstavničkih tijela.

(nastavlja se)

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Zadnja stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2005-12-29

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden