Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 209 (120 - nova serija)

Godina XXXII april/travanj 2007.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Anela Jarić i Abid Jarić
Seddidžedidski kapadanluk i duvanjske kule

”Čudna jada Huse kapetana
Jer on nema drugoga jarana
Do li šure Mahmut kapetana”
(Narodna pjesma)

Nekad bijahu kapetanije…

Mjesto organiziranja i osnivanja prve turske kapetanije u Bosni i Hercegovini obavijeno je velom tajne. Međutim, najstariji spomen kapetanu potječe iz 1558. godine. Zasigurno se zna da je te godine već postojala Gradiška kapetanija. Njen kapetan bio je Džafer-beg1, sin kliškog sandžak-bega Malkoča Karaosmanovića. Ne prođe dugo, a kapetaniju dobiše: Krupa, Gabela, Bihać i Klis.

Turska kapetanija organizaciono i institucionalno podsjećala je na Vojnu krajinu u Hrvatskoj. Kapetanija (tur. kapadanluk) je bila tačno ograničeni teritorij i dobijala je naziv po imenu glavnog (najvećeg) grada (naselja-utvrde) kome je pripadala. Tako se Duvanjska zvala Seddidžedidskom kapetanijom po gradu – utvrdi Seddidžedidu što ga Turci sagradiše početkom 18. st. Ime kapetanije nije se mijenjalo ni u slučajevima kada se njeno sjedište premještalo iz jednog grada u drugi. Valja napomenuti da samo dvije kapetanije nisu dobile ime po gradu, nego po rijeci. To su Džisri-Tara i Džisri-Sana kapadanluk.2

Kao vojne teritorijalne jedinice bile su locirane duž granice između Turskog Carstva i hrvatskih zemalja, a od 18. stoljeća nalazimo ih i u unutrašnjosti i to, uglavnom, uz značajnije ceste što su vodile ka srednjoj Bosni. Bile su strogo vojnički organizirane i svi su (od kapetana do đonlije – plaćenika) dobivali novčanu naknadu – plaću. Sve službe su bile nasljedne.

Čuvati granicu od neprijatelja i puteve od hajduka i razbojnika bila je osnovna zadaća posade i kapetana im (zapovjednika).

Ni broj kapetanija u Bosanskom ejaletu nije sporan iako se do njega dosta teško došlo. Mislilo se da bi ih moglo biti trideset šest3 pa četrdeset osam, a u Sarajevskom sidžilu (sudski protokol) u broju 67. na stranici 80. nalazimo da ih je 1829. godine bilo 39. Dakle, vrijeme Sidžilom označeno je ono koje se odnosi na šest godina prije ukinuća ove institucije (1835.), a četiri godine prije otcjepljenja Hercegovine od Bosanskog ejaleta (1833).4 Sve upućuje da bi ovaj posljednji podatak o broju kapetanija mogao biti i najbliži istini.

I utvrde

Sačinjavale su ih gradovi, kule i čardaci.

Gradovi5 (utvrde - tvrđave) mogli su biti pravljeni od kamena (pravi gradovi) i od drveta i zemlje (palanke). Bilo je kapetanija na čijem se teritoriju nalazilo više gradova (Bihaćka ih je imala devet).

Duvno

Duvno

Kule su se mogle nalaziti u sjedištu kapetana (i one bi tada služile za njihovo uredovanje) i izvan njih (pa bi bile korišćene za stanovanje vojnika kapetanije koji bi bili postavljeni najčešće kao straža na karavan putevima i u gluhim klancima). Ako bi bile opasane bedemom, podsjećale bi na utvrdu. Kapetan je stanovao u odžaku do kule. Ako bi se u miru oglasio top sa kule to je značilo da kapetan poziva svoje ljude na tembih (saopćenje). Zidane su od lijepo ili grubo klesnog kamena. Osim prozora bile su još mangale i puškarnice. O kulama višekatnicama zna i narodna pjesma:

”Kula mu je na osam bojeva,
I deveta čatma od drveta.”

Čardaci6 su bili od kamena i drveta (najčešće hrastova). Građeni su na stubovima, a izričito su služili za stanovanje vojnika.

I Mehmed-paša Vedžihija

Od osnivanja pa do kraja 17. st. kapetanije su u potpunosti opravdale svoje postojanje. Kapetani su revnosno izvršavali sve zapovijedi glavnog im, bosanskog vezira. U ratu umirali i u ropstvo padali u slavu sultana i carstva, u miru stjecali imetak i položaj. A kao članovi Ajanskog vijeća (ajan-dostojanstvenik), uđoše u politički život Bosne.

Dubički rat 1788. je posljednji u kome su kapetani združeno branili Bosnu, ali je bio i prvi znak njihove sve jače izražene neorganiziranosti i bezvoljnosti.7

Erozija te institucije snažnije je započela ukidanjem janjičara i uvođenjem redovne vojske u Turskoj.

Bosna doživi još jedno razočarenje, kapetani se počeše međusobno zatirati. Mehmed-paša Vedžihija sazva 1835. godine u Sarajevu Ajansko vijeće da bi ga odmah i raspustio. To je bio i kraj bosanskog vojničkog plemstva. Ujedno i kraj jednog dijela historije zemlje Bosne. Većina kapetana u Latasovom pohodu na Bosnu završi u progonu u Maloj Aziji. Brusa postade logor izopćenika, nekad bosanskih prvaka. Bosna još jedanput pobijedi samu sebe.

I Seddidžedidska (duvanjska) kapetanija

Godinu dana nakon što je napušten grad Rog8 i ukinuta Roška kapetanija, osnovat će se Duvanjska. Kroničar zabilježi i datum 8. V 1711.

Ova se kapetanija stvarala između Hlivanjske i Ljubuške kapetanije i mletačke granice. Palanka Županj-Potok (Duvno) udaljena je od Hlivna i Ljubuškog po šest, a od mletačke granice samo dva i po sahata hoda. I prije osnutka kapetanije bio je u Županj-Potoku jedan agaluk.”9

U carskom beratu iz 1723. (1136.) godine između ostalog piše:

”Palanka Županj-Potok u Duvanjskoj nahiji i Hercegovačkom sandžaku skrajnja je granica pa je malo vojnika koji je čuvaju, a službe im je mnogo. Osim toga je na 4-5 sahata blizu gradova Sinja, Makarske i Zadvarja pa je prema tome suviše skrajnja granica. Naredih ovo: Spomenuti Hasan-aga, bila mu čast ponizna, neka ode pa nek bude aga i kapetan nad spomenutim džematom i neka vrši službu agaluka i kapetanluka.”10

Iz berata saznajemo da su uz kapetana bila još dvojica aga. Dakle, kapetanija je imala tri džemata.11 Prvi je imao 38 konjanika i dnevnu plaću od 575 akči , drugi je činilo 24 azapa (od perzijskog azeb - neženja; rod vojske koji je čuvao stražu pred gradskim vratima, mostovima, kulama i palankama). Imali su plaću od 240 akči. Treći džemat činili su također azapi, njih 21 sa dnevnom plaćom od 274 akče . Pod oružjem se nađoše 83 vojnika i zapovjednika.

1723. u Županj-Potoku bit će sagrađen grad-utvrda Seddidžedid (Novi zid, Novigrad). Po utvrdi će se nazvati i kapetanija. Grad dobi dizdara i gradsku posadu (opravdano se misli da su je mogli činiti ljudi iz napuštenog grada Roga).12

O brojnom stanju posade se ne zna mnogo, ali je iz nekih isprava vidljivo da su je činili: čuvari grada (mustahfizi), tobdžije i čuvari municije (džebedžije).13 U gradu bi sagrađena i džamija nazvana po sultanu Ahmedu II. Kreševljaković tvrdi da je 1878. Seddidžedid bio u dobrom stanju.

Vremenu što nadire kao rijeka o seddidžedidskim kapetanima ostade: prvi među njima bio je Hasan i on je tu čast nosio šest godina. Zbog bolesti se odrekao časti.

Drugi u nizu časnih je Ibrahim, Hasanov sin. Za njegova vremena palanka Županj-Potok prerasla je u grad.

Husein-kapetan, zulumćar, pokornost drugih zadobi silom. Za njegova vakta desio se veliki požar (oko 1792.). Izgorjelo je sedamdeset pet kuća i munara Sultan-Ahmedove džamije. Bila je oštećena i utvrda usljed eksplozije.14

Sulejman-kapetan umro je 1806. ili 1807., a kako iza sebe nije ostavio muškog poroda za posljednjeg kapetana bi imenovan rođak mu Ahmed čije ime zabilježiše u spisima šerijatskog suda. Čini se, bio je rasipnik.

Kroničar vremenu i papiru predade i ovo: da je oko 1728. iz Prusca po kazni bio premješten u Duvno jedan džemat konjanika.15

U pismu iz 1766. godine mletački predstavnik piše ”da su kapetani iz Hlivna i Duvna htjeli provaliti u mletački teritorij, popaliti kuće i poubijati ljude s onu stranu Cetine”.

U studiji M. Mujića o Husein-kapetanu Gradaščeviću na stranici 195. navodi se da je Gradaščević, 24.3.1832. imenovao Ibrahim-bega Firdusa seraskerom vojske Livna, Duvna i Glamoča u borbi protiv Ali-age Rizvanbegovića.

I još ostade zapisano:

”U Duvnu sam pregledao groblja i ne nađoh nijednog groba ovih kapetana. Njihovi potomci su duvanjski Kapetanovići. Već poodavno porušena je kula u kojoj su sjedili seddidžedidski kapetani.”16

Pored utvrda u obrambenu svrhu gradova podizane su kule i odžaci. Kule na duvanjskom području svakako su dio autohtone bosanske graditeljske baštine. Vještina i umijeće domaćih majstora kasnije će podleći utjecaju osmanske odnosno mediteranske arhitekture i to ne samo u gradnji pojedinih elemenata, nego i u načinu unutarnjeg opremanja kule.

I kule u Duvnu i okolini građene su od kamena žestaca, rijeđe od mehkog kamena – muljike, a kao spojni materijal korišćen je kreč, u narodu poznat kao tulek klak. Najčvršće vezivno sredstvo sastojalo se od mješavine tulek klaka i zemlje crvenice i ako je crvenica bila dominantna ponegdje su se kule zvale i crvene kule. I kule su odavale moć njihovih vlasnika. One najljepše bile su građene od kvadratično klesanog kamena sa naglašenim i jasnim ivicama. Vrata na kulama bila su posebno impozantna. Građena su najčešće od tvrdog hrastova drveta i bila su ”okovana”. Nebrojeno kovanih eksera sa velikim glavama raspoređenih po majstorskoj volji vratima su trebali dati veću težinu, a samim tim i potrebnu tvrdoću jer je i ona ponekad bile na iskušenju u navali napada različite vrste. Vrata sa se iznutra zatvarala jakom gredom prijevornicom, a s vana se nalazila teška kovana brava s dugačkim i jakim ključem. U zidovima su se nalazili otvori, manji i veći. Manjih je bilo više i služile su kao puškarnice. Ako je kula imala i veće otvore u njima su bile smještene cijevi manjih topova. Posebno je bio naglašen otvor iznad ulaznih vrata i češće je bio pravougaonog oblika kako bi se imalo više prostora za upotrebu kremenjače ako bi vrata pred navalom bila u opasnosti. Najistureniji dio kule imao je ćoškast oblik i zvao se budžak, a bio je na mjestu gdje se pretpostavljalo da će kula biti najugroženija u slučaju masovnijeg napada.

Unutrašnjost kula bila je uređena prema redu i načinu života njenih žitelja. Mnogo bakarnog posuda nalazilo se na rafama (policama), čekmedža i sanduka izrađenih u finom drvetu i najčešće u ornamentici orijentalne rezbarske kulture. Podovi su bili urađeni od tesane ”petice” debele daske i prekriveni su bili ćilimima kao i sećije. Poneka pamučna tkanina ili svileni prekrivač davao je unutrašnjosti kule neophodnu otmjenost koju su imali i gradski enterijeri. U pravilu, kula je imala nužnik sa banjicom-kupatilom.

Krov kule bio je od šimle ili od kamenih ploča i najčešće na četiri vode.

Mirsad Šišić: Zima, akvarel

Mirsad Šišić: Zima, akvarel

Kule su zabilježile i osobine bosanskog društvenog života. U kulama se moglo, uz saglasnost roditelja, ašikovati od petke u podne do zalaska sunca. Tu bi se djevojka i mladić zagledali, nerijetko bi se rodila i ljubav, a u nemogućnosti da se češće viđaju javljala bi se čežnja za ponovnim sastankom u kuli i taj osjećaj zabilježila je i sevdalinka:

”Gdje si dragi živa željo moja,
Živom sam te željom poželjela.”

Koliki je značaj kula imala u životu njenog vlasnika svjedoči i niz pjesama nastalih na ovu temu. Jedna od njih je posebno sugestivna.

”Kulu zida Sulejman ćehaja.
Ne gradi je ko se dvori grade:
Duvar ziđe, dukatom ga niže,
Šimlu teše, u zlato je meće,
Kuli vrata od suhoga zlata
A pendžere od srme žežene.”

Oko kule odžaka i ahara najčešće su se nalazili visoki zidovi koji su čitavom kompleksu davali sliku solidnog utvrđenja. Vremenom, gotovo svi zidovi oko duvanjskih kula srušeni su i ugrađeni ili u kuće ili u kamene ograde.

Zbog specifičnog položaja gotovo svako duvanjsko selo imalo je kulu jer je ovo područje bilo izloženo čestim upadima mletačke armade ili poharama uskoka iz susjedne Dalmacije. Ostaci kula, nažalost, danas samo svjedoče o burnoj historiji ovoga kraja, ali i o autohtonoj arhitekturi Bosne i Hercegovine. Kule duvanjske značajne su bile još po nečemu: naime, one su imale izvjesne graditeljske osobenosti u izvedbi pojedinih detalja koje se, inače, ne mogu susresti u drugim krajevima.

Po svjedočenju Evlije Čelebije (17. stoljeće) u Duvnu nema kula. Gradnjom Seddidžedida (početak 18. stoljeća) grad je dobio svoju utvrdu, a time i neophodne kule. Zna se da ih je bio povelik broj i bile su smještene na fortifikacijski značajnim mjestima i štitile su prilaze Seddidžedidu. Sve su bile građene od čvrsta kamena i sa jakim zidovima. Od svih njih u tragovima su još samo: Dizdareva, Pehlivanovića, Krilića i Seferovića kula. Pored kula, u gradu je postojalo i uzvišenje - tabija na kojem su bili smješteni veći topovi. Na tabiji je danas izgrađena kuća porodice Fejzić. Srećom, u duvanjskim selima i danas postoji izvjestan broj kula. Neke su na rubu nestajanja ili su potpuno nestale; druge su još uvijek tu kao svjedoci jednog minulog vremena.

Stipanjićka kula je jedna od najljepših u duvanjskom kraju. I danas je u relativno dobrom stanju. Ona predstavlja izuzetan primjer fortifikacijsko-stambenog objekta. Ima podrum i jedan boj i sagrađena je od kamena muljike. Zove se i Dulaševa kula i članovi ove porodice govore kako je kula do pred Drugi svjetski rat imala još jedan boj. U podrumskom dijelu sačuvane su i puškarnice, one na boju su zazidane. Posebno lijepom čine je kameni lukovi nad dvojim vratima koja se nalaze na južnoj i zapadnoj strani. Iznad glavnih vrata nalazi se tarih. Druga vrata vode sa jedne uzvisine pored kule ravno na boj. Prostor cijele kule veoma je prostran, tako da se na boju nalazilo šest manjih odvojenih prostorija. Krov je na dvije vode i pokriven je limom, a na bočnim stranama šimlom.

Tik do kule nalazilo se vrelo koje se i danas koristi. Prostor oko kule bio je popločan. Interesantno je i mjesto na kojem se nalazi. To je najuzvišenija kota u selu, i gotovo da se naslanja na brdo Gromilu. Iz kule se imao izvanredan pregled daleko ispred, a straga ju je štitila Gromila.

U Oplećanima je kula na jedan boj. Lučni svod iznad povelike kamene kapije naročito je istaknut. Kula je, zasigurno, veoma stara i ona nema tariha. U vlasništvu je porodice Đugum.

Omerovićka kula sa više od metra jakim zidovima živjela je sve do 1966. godine. Bila je ozidana na jedan boj i imala je jedanaest puškarnica. Do kule bio je ahar u kome su odsjedali muhadžiri. Prilikom rušenja kule, našlo se jedanaest zahrđalih pušaka.

Na krajnjem jugu Duvanjske općine, na granici sa Dalmacijom, nalazi se selo Vinica. I u njoj je bilo nekoliko kula. Najdulje se zadržala Pehlivanovića kula. (Pehlivanovići su jedna od starijih i uglednijih duvanjskih porodica.) Vrijeme je zabilježilo da je u turskom vaktu tu bila karaula i carinarnica. Imala je tri boja, a jedno vrijeme u njoj je stanovao i seoski župnik.

U selu Renići, pamti se, bile su dvije kule. Usred skupine kamenih bašluka, isklesanih od najljepšeg kamena, nalazila se Bušatlijina kula izidana na jedan boj i sa podrumom. Na boju se nalazio hamamdžik (kupatilo). Sve do dvadesetih godina 20. stoljeća u nju je navraćao vlasnik Mehmedbeg Bušatlija iz Livna. Pored kule nalazila se čatrnja (spremište za vodu).

Druga kula nazivala se Begova, vjerovatno je i ona pripadala Bušatlijama, Alibegu ili Huseinbegu.

Stolačka begovska porodica Rizvanbegovića imala je u selu Dučići svoju kulu. Imala je podrum i jedan boj. Iznad podrumskih vrata na kamenom dovratku upisana je 1281. godina po Hidžri. Bila je čvrsto građena sa kamenim pločama na krovu. Posljednji među Rizvanbegovićima koji su navraćali u kulu bio je Mustafa.

Na obodu Duvanjskog polja, u Kongori i Lipi, nalazila se po jedna kula. U Kongori su ostaci kule Ferhatbega Kopčića, a u Lipi kulu su imali Mrkonjići iz Mostara.

Od kula u selu Šujici sa sigurnošću se može govoriti o jednoj od koje je donedavno bio sačuvan lučni kameni pendžer. Bila je na boj i pripadala je vjerovatno porodici Huseinagić ili Repovac. Međutim, naziv lokaliteta Podkula upućuje da je nekada i tu mogla biti neka od kula.

Duvanjske kule i odžaci su poslije austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine izgubili svoju prvobitnu obrambenu namjenu i pretvorili su se, uglavnom, u ljetnikovce i kuće za odmor. Treba reći da su topovi nadiruće armade u svom pohodu na Bosnu i Hercegovinu dobar broj kula sravnili sa zemljom. Kasnije će društvena nebriga i čovjekov nemar dovršiti posao kojeg su započeli austrougarski topovi.

Dugo vremena niko se nije ozbiljnije bavio bosanskim i hercegovačkim kulama i odžacima pa, samim tim, ni onim koji su obilježili duvanjsku kulturnu i graditeljsku historiju. Međutim, profesor Hamdija Kreševljaković će svojim pristupom ovoj problematici našeg kulturnog nasljeđa postaviti historijske i naučne temelje i sa kula i odžaka skinuti veo legendarnosti kojeg su dugo nosili.

____________________

Izvori i objašnjenja

1 Klaić, V , Povijest Hrvatske, Zagre6, 1911.
2 Kreševljaković, H. , Kapetanije u BiH, Svjetlost, Sarajevo, str. 11.
3 Bošnjak, S., Zemljopis i poviestnica Bosne, Zagreb, 1951. str. 144.
4 Isti podatak nalazimo u tekstovima H .Kreševljakovića i S. Novakovića.
5 Kreševljaković, H. , Prilozi o povijesti bosanskih gradova pod turskom upravom, Sarajevo, 1952, str. 119.
6 Jelić, Z. , O čardacima, Zadar, str. 114.
7 Kreševljaković, H., Kapetanije u Bosni i Hercegovini , str. 78.
8 Dr. N. Dimić u knjizi Zemlje Hercega Svetoga Save na str. 196 je napisao: ”Grad Rog spominje se prvi put 1444. g. U ovom su gradu bar jedno vrijeme držali Turci svoju posadu. Početkom 18. st. Rog je imao kapetana Zeililagu Sutlijaševića i dizdara Ahmeta Izakagića, Rog je napušten 1710. godine.
9 Kreševljaković, H. , Kapetanije u BiH, str. 249.
10 Kreševljaković navodi kako je originalni berat (i mnoge druge) vidio kod Izet-bega Kapetanovića dok je boravio kod njega u Duvnu.
11 Džemat (arap. skup) je najveća vojna jedinica u vojsci kapetanije.
12 Prema Kreševljakoviću
13 Op. cit. str. 250.
14 Op. cit. str. 251.
15 Mehmed-aga Pruščanin, zapovjednik konjanika, pisac je Duvanjskog arzuhala u kojem govori o nepodnošljivom životu u ovoj krajini. Arzuhal (tužbalica) ima preko 50 strofa. Cjelovit se nalazio u privatnoj biblioteci Ismeta Žige iz Sarajeva.
16 Kreševljaković, op. cit. str. 249.

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Zadnja stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2007-06-26

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden