Most - Index
Most - Pretplata
Fikret Ibričić: Autoportret [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 183 (94 - nova serija)

Godina XXX februar/veljača 2005.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Šemsudin Zlatko Serdarević
Kupovina zemljišta za sinagogu

Mostarske bogomolje kao znamenja
multireligijskog života grada Mostara (3)

1. dio iz broja 180 (91 - nova serija)
2. dio iz broja 181 (92 - nova serija)

Luka Grđić Bjelokosić takođe spominje staru Pravoslavnu crkvu koja se nalazi poviše grada.

On navodi da je sagrađena, odnosno temeljito obnovljena 1833. godine, da su joj dimenzije 13,19 X 9,3 metra i da se osim crkvenog praga na ulazu nalazi ”osam stuba dok se siđe u crkvu”. Kamene stepenice su rađene polukružno a po njemu je posljednji polukružni stepenik dugačak 6,5 metara. ”Na sve stube može stati više svijeta nego u samu crkvu”, piše Bjelokosić želeći da ukaže na veličinu stepenika, ali u svakom slučaju molitveni prostor je bio daleko veći nego površina stepenika. On iznosi dragocjen podatak kako je prijašnja dotrajala crkva sagrađena na prostoru jedne male ćelijice ”i na kući nekakve babe karavlaške” koja je prostor ustupila da bi zauzvrat od Srpske crkvene opštine izgradila jednu malu kućicu odmah uz crkvenu avliju. Na jednoj staroj razglednici sa motivom srpske Škole pod košćelama, koju posjeduje pisac ovog teksta, jasno se vidi jedna mala kućica pored jugozapadnog ćoška ograđenog kamenog zida stare crkve, na poziciji gdje je danas čelična kapija kroz koju se ide na groblje. Može se pretpostaviti da je upravo to njena kuća koju joj je Crkvena opština izgradila. Za vrijeme života ona je tu kućicu zavještala Crkvenoj opštini i u njoj je nakon njene smrti stanovao podvornik. Zanimljivo je da niko nije zabilježio ime ove dobrotvorke tako da se nije mogao pronaći ni njen grob na susjednom groblju. Bjelokosić piše da su Bjelušine isključivo srpsko pravoslavna mahala i da je sve do austrijske okupacije (1878. g.) kirija od kutnje u toj mahali bila najveća. U dvorištu crkve na sjevernom zidu nalazi se devet malih niša za svijeće. Raspoređene su u četiri nejednake grupe koje čine jedan dva i dva puta po tri otvora. U dvorištu su zasađene dvije masline od kojih se jedna koju su posadili Ratko Pejanović i Ređo, a iz Grčke ju je donio vladika Atanasije Jeftić. Drugu je svojevremeno posadio protojerej stavrofor Danilo M. Repović pored svoga groba koji se nalazi u dvorištu iza crkve.

Zahvaljujući mostarskom parohu Strahinji Janjiću uspjeli smo dešifrovati tekst iznad ulaznih vrata u crkvu koji glasi: ”S Božijom zapoviješću i visoko dopuštenjem našega cara obnovi se ovaj hram Roždestva presvete Bogorodice s velikim trudom i revnošću hercegovačkog mitropolita gospodina Josifa i trudom i milostinjom svih pravoslavnih ktitora i priložnika 1833. (izgrebana godina) septembra.”

Pronašli smo podatak da je svojevremeno, ili preciznije 1988. godine prvu fazu adaptacije Stare pravoslavne crkve uradio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture preko Regionalnog zavoda Hercegovine u Mostaru, dok su drugu fazu adaptacije obavili zajedničkim snagama republički zavod i RO Stari grad Mostar, s tim što je dio sredstava obezbijedila Skupština opštine Mostar.

Krajem 1995. godine prilikom raščišćavanja ostataka crkve pronađena je oštećena kamena trpeza koju je klesar Adem Kaljanac povezao betonom i ostavio je na podu u oltarskom prostoru. Prilikom druge faze rekonstrukcije crkve, po riječima Ratka Pejanovića koji je bio angažovan na raščišćavanju materijala, trpeza je prenešena u baraku pored crkve. To je vrijeme kada su nepoznati počinioci, nakon što je crkva prekrivena krovom, i u njoj se počele održavati liturgije, pokušali provaliti u crkvu kroz svjetlarnike na krovu ali nisu uspjeli jer je krov bio obložen daskom. Potom su obili vrata, ukrali par ikona i netragom nestali. Dvije Bošnjakinje su ubrzo pronašle dvije ikone u porušenoj grobnici u Novom pravoslavnom groblju i donijele ih u kuću Pejanovića. Desetak ikona u Kujundžiluku su pronašli službenici MUP-a Mostar i vratili ih crkvi. Toni Foli, službenik Evropske administracije u Mostaru (EUAM), pravni savjetnik u toj administraciji, inače grčki ambasador Zepos i Pejanović su sakupili novac od kojih su napravljena, po uzoru na ranija, dvoja metalna vrata za crkvu kako bi se objekat obezbijedio. Kovanu bravu za glavna vrata crkve Pejanović je prenio sa svoje stare kuće koja sa nalazila na Donjem putu (ulica NH Lace Zahirovića). U toj kući su nekad živjele kaluđerice i u jednoj niši u istočnom zidu je bio oltar obložen hrastovim drvetom dok je čeoni dio bio sav u ornamentima, vinovom lozom i krstom u centralnom dijelu. Prema kazivanju Ante Garmaza, sekretara preduzeća Dom kuća je krajem šezdesetih godina bila stara 386 godina što znači da je toliko bila stara pomenuta brava sa originalnim ključem. Kako ju je Pejanović prilikom selenja, zajedno sa dva zvekira, skinuo i sačuvao bio je u prilici da sve to sada ugradi u nove metalne kanate ulaznih vrata Stare pravoslavne crkve. Sami krov je rađen tri puta pošto kamena ploča nije kvalitetno postavljana. Posljednji put je prethodno izlivena betonska ploča a po njoj su postavljene kamene ploče.

Bogato dekorisana krstača Kir Ananija mitropolita hercegovačkog

Bogato dekorisana krstača Kir Ananija mitropolita hercegovačkog

U dvorištu crkve, lijevo od ulaza, nalaze se grobovi crkvenih dostojanstvenika sa neobično lijepo dekorisanim krstačama i isklesanim tekstovima u plitkom reljefu. Dešifrovali smo ih zahvaljujući razumijevanju i pomoći Danila Pavlovića, igumana manastira Žitomislić.

Ćirilični tekst na krstači sa poluloptastim izdancima na krakovima (prvi do ulaznih vrata):

”INC (Isus Nazarećanin car judejski), IN NK, L: M: H: R: B: A: (rab) 1829: 18 junija ovdje počiva gospođa… Mihajloviča mati preosveštenoga gospodina mitropolita svetohercegovačkog, budi joj vječnaja radost.” Tekst je isklesan oko krsta dobivenog dvokrakom talasastom bordurom koja se na vrhu završava sa tri grozda grožđa, na krakovima krsta su tri cvjetna ukrasa a u dnu je u kružnicu upisana Davidova šestokraka zvijezda. Prednja strana grobnog okvira je bogato ukrašena sa sinusoidalnom krivom i cvjetnim dekoracijama sa tri polja u kojima su dvije vaze sa cvijećem dok centralna sadrži hram sa troja vrata i velikim krstom na centralnom kubetu koga pridržavaju dvije ptice.

U susjednom grobu su dvije krstače jedna prislonjena na drugu. Krakovi nemaju poluloptaste izdanke kao na prethodnoj krstači. Na desnom je uklesan ćirilični tekst:

”INCI (Isus Nazarečanin car judejski) Rab Ovdje počiva rab božiji preosvješteni gospodin Kir Ananija mitropolit svetohercegovački budi njemu vječna radost i blaženi pokoj predstavi se po… 1802 godine mjeseca januara 9.”

Tri kraka krstače završavaju trolistom i inicijalima na horizontalnim kracima ISHS dok je vertikalni gornji sa simbolom sunca. Donji kraj sadrži mjesec sa zvijezdom, Davidovu zvijezdu i Adamov grob.

Treća krstača sadrži tekst:

INCI (Isus Nazarečanin car judejski) IS-HS Ovdje počiva preosvešteni gospodin Kir Volentije mitropolit hercegovački budi njemu vječna radost predstavi se goda 1763 na vječni…”

Iza ovih grobova je posljednji sa krstačom i tekstom:

INC (Isus Nazarečanin car judejski) + I:N:N:K: L:M:L: Raba 1837: marta 16 ovdje počiva et rab božiji prepodobni jeromonah Kir Sarafion Anđelopo protosinđel hercegovački rodom iz Sifne budi mu večna radost i blaženi pokoj.”

Originalni tekst na krstači Protosinđela Anđelopolja

Originalni tekst na krstači Protosinđela Anđelopolja

U dešifrovanju ovog teksta pored igumana Pavlovića pomogao mi je potomak ove porodice Mili Panić sin Mile rođene Anđelopolj koji je porodičnu krstaču patinirao i time postigao bolju čitljivost slova.

U naosu crkve na kamenom podu nalazi se kvadratični amvon sa ornamentima geometrijskog karaktera. Sličan je amvonu hrama u Žitomisliću i predstavlja izuzetno lijep i uspješno riješen ukras. Na istočnom zidu crkve nalaze se dva okulusa u obliku rozete. U gornjoj rozeti su četiri polja koja daju krst, dok donja sadrži jedanaest otvora u obliku cvijetnih latica u tordiranoj laužnici. Na zapadnoj fasadi su trokutasto raspoređena tri okulusa sa otvorima u obliku krsta.

Sinagoga u Brankovcu

Prvi tragovi o postojanju jevrejskih zajednica u našoj zemlji potiču iz sredine XVI vijeka. To su bili južnoslovenski Jevreji Sefardi potomci izbjeglica iz Španije i Portugala i Aškenazi iz sjeverne i srednje Evrope. Ovi posljednji su doselili u BiH nakon austrougarske okupacije. Progon Jevreja iz Španije započeo je dekretom kralja Ferdinanda i kraljice Izabele u XV vijeku. Utočište su našli u osmanskoj carevini a u našu zemlju su došli preko Carigrada, Sofije i Soluna. Uvidjevši da mu nedostaje dobrih trgovaca i poslovnih ljudi, sultan Bajazit je naredio lokalnim vlastima da ih srdačno prihvate. Godine 1655. oni žive samo u Sarajevu. Civilnopravni i društveni položaj Jevreja u BiH bio je regulisan beratom sultana Abdul Medžida iz 1840. godine kojim je imenovan vrhovni rabin u Bosni. Kao što je osmanska carevina odobravala izgradnju pravoslavnih i katoličkih bogomolja tako je postupala i sa sinagogama i jevrejskim školama. U drugoj polovini XVI vijeka u Mostar se naselio jedan trgovac koji se zvao Mojsije Kuzin, tu je živio do 1570. godine a u Sarajevo se preselio poslije 1579. godine. U putopisnom štivu Engleza Džona Vilkinsona koji je posjetio Hercegovinu 1844. godine nalazimo podatke o Jevrejima u našem gradu. Prema njegovoj procjeni Mostar broji 7300 duša od čega su trojica Jevreja.

Francuski putopisac S. Bujon koji je putovao kroz Hercegovinu 1863. godine, opisujući živopisnu koloritnu mostarsku čaršiju pominje i Jevreje. On je uočio da je jevrejska četvrt koja se nalazi u donjem dijelu čaršije bitno različita od ostale. Naime, njihove kuće su građene od kamena po uzoru na evropsku gradnju. ”Naviknuti na progone, sinovi Izraela se čuvaju dobro da izlože svoja bogatstva u otvorenim dućanima: vrata i kapci od željeza, koja ih štiti od požara, skrivaju ih u isto vrijeme i od pogleda svijeta.” Jevreji trgovci čekaju pred vratima dućana svoje kupce a sva roba je u dućanu tako da se prodaja vrši u tami prostorije.

Carl Pezz u monografiji o Mostaru napisanu 1891. godine, navodi podatak da je grad na Neretvi 1885. godine imao 12665 stanovnika od čega 98 Jevreja koji uglavnom stanuju u četvrti Brankovac. ”Malobrojne španske jevrejske porodice u Mostaru predaju se svetkovini Sabbata što sa velikom strogošću podržavaju. Niti jedan Španjol neće subotom radnju otvoriti”, piše Pezz.

Martin Đurđević u ”Memoarima sa Balkana” pominje četiri jevrejske porodice sa 19 članova. Kada je general Jovanović u ljeto 1878. godine sa vojskom trijumfalno ulazio u Mostar iz pravca Rodoča gdje se utaborio, mostarski Jevreji su mu, kao i ostali narodi u gradu, u znak dobrodošlice, napravili slavoluk na Luci iskićen cvijećem, zastavama, tevratima i srebrnim ćiracima. Prema popisu iz 1879. godine mostarskih Jevreja je bilo 35. Prema službenom popisu iz 1921. godine u Mostaru je živjelo 254 Jevreja od čega 84 Sefarda odnosno 170 Aškenaza. Prema drugim izvorima tada ih je bilo 177. Pred sam rat njihov broj u Jevrejskoj opštini Mostar, koja je osnovana za vrijeme Austrougarske uprave a čiji je predsjednik bio David Perera, se popeo na 310 duša. Odgovornu dužnost rabina obavljao je David Koen. Stara sinagoga je osnovana 1889. godine i bila je jedina u Hercegovini. Pored molitve i vjerskih obreda u njoj su se održavala predavanja, dakle tu se širila nauka, humanizam, moral, etika i druge humanističke grane. Sve radosti i tuge manifestovale su se u sinagogi.

O izgradnji sinagoge u Mostaru sačuvano je nešto izvornih dokumenata koje ćemo ovdje koristiti. Jevrejska opština Mostar je bila zainteresovana za zemljište u Brankovcu koje je pripadalo porodici Ćiber. Ono je graničilo sa Ćumurijinom ulicom (danas Braće Ćišića). Iz zapisnika sastavljenog kod gruntovnog povjerenstva Kotarskog ureda u Mostaru se vide detalji vezani za zainteresovane stranke. Prisutni su bili: Atais pl. Curinaldi, zamjenik kotarskog predstojnika, Nikola Krešić, Emil Ragulja, Mehmed ef. Ugljen, Velimir Oborina i Emil Houkal, članovi. Pred gruntovno povjerenstvo su pristupili: Salihaga Ćiber,… (nečitko) Ahmeta za se i kao punomoćnik Šerife rođene Ćiber, udata Kajtaz, Derviše, kćeri Ahmetage Ćibera i Fatime rođene Lelić, udate Ćiber, zatim Julius Rosenfeld iz Mostara iskaz. zas. ovl. za gradnju israelitičke bogomolje u Mostaru. Kupoprodajni ugovor je sklopljen između prodavca Salihage, Šerifa, Derviša i Fatime Ćiber i kupca Odbora za gradnju israelitičke bogomolje dio nekretnina upisanih u gruntovni uložak broj 946 katastralne općine Mostar na ime katar. čestice broj 23/74 površine dun 108 kv met. i 24/38 od 700 kv met. nakon diobe kč br 23/37 na 23/37 od 114 kv met. i 23/74 od 108 kv. met. uz uglavljenu kupovinu od 1850 K (runa).

Prema tome, pripreme za gradnju sinagoge su počele aprila 1904. godine. Na osnovu ovog ugovora od 13. aprila 1904. godine izvršena je uknjižba prava vlasništva u novom gruntovnom ulošku br 3860 u AI u korist Odbora za gradnju israelitičke bogomolje u Mostaru.

(nastavlja se)

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Senaid Buljubašić: Predio [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2005-05-20

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden