Most - Index
Most - Pretplata
Đulejman Isić: Portret supruge, ulje na platnu [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 179 (90 - nova serija)

Godina XXIX oktobar/listopad 2004.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Doc. dr. Salih Jalimam
Podsjećanje na profesora Fuada Slipičevića

Fuad SlipičevićPoslije Drugog svjetskog rata otvorene su i nastavne i naučne institucije koje su poticale studij historije a među njima sigurno je i Viša pedagoška škola (kasnije Pedagoška akademija) u Mostaru. Među profesorima koji su oblikovali nastavni i naučni profil ove ugledne nastavne institucije sigurno da je najugledniji bio i ostao profesor Fuad Slipičević.

Fuad Slipičević rođen je 9. marta 1909. godine u Mostaru. Osnovno obrazovanje kao i šerijetsku gimnaziju završio je u Mostaru, dok je studij nacionalne istorije sa geografijom započeo na Filozofskom fakultetu u Skoplju a završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u vremenskom intervalu od 1928. do 1932. godine. Po završetku studija i odsluženja vojnog roka a od 1934. godine zaposlio se u Medresi kralja Aleksandra u Skoplju gdje je boravio sve do 1938. godine. Naime, godine 1938. premješten je po tadašnjim propisima u mostarsku gimnaziju za profesora historije i bio je sve do 1948. godine predavač i tumač složenih historijskih procesa u ovoj uglednoj srednjoškolskoj instituciji.

I ne samo to, profesor Fuad Slipičević djelovao je i izvan gimnazije kao javni radnik, predavač na brojnim tribinama i već tridesetih godina XX vijeka aktivan je suradnik tadašnjih časopisa i novina. Poslije mostarske duge nastavničke karijere premješten je 1948. godine u Sarajevo za profesora novopokrenute Više pedagoške škole gdje je na studijskom odsjeku historija-geografija predavao historiju. Pred njim su formirane generacije i generacije nastavnika historije i geografije tada nužno potrebni u osnovnim i srednjim školama. Tu je ostao sve do 1969. godine i jedno vrijeme bio je i direktor Više pedagoške škole u Sarajevu.

Pri formiranju Pedagoške akademije u Mostaru izabran je, odnosno reaktiviran je od strane Matičarske komisije za profesora te visokoškolske institucije i proveo je kao profesor tu dvije-tri godine kada je konačno penzioniran. Umro je u Mostaru 12. juna 1980. godine.

Nusret Velić: Vrelo Bune I, ulje na platnu, 2000.

Nusret Velić: Vrelo Bune I, ulje na platnu, 2000.

Profesor Fuad Slipičević nije radni vijek proveo u kabinetu univerzitetskog nastavnika, nego obrnuto, cijeli svoj radni vijek, dok ga nije u tome spriječila bolest ”razvijao jednu izvanredno predanu pedagošku i društveno-političku aktivnost po kojoj je stao u prve redove naših poslijeratnih pedagoških radnika” napisao je u nekrologu Mitar Papić. Dalje navodi: ”Iako nije bio posebno sklon knjiškoj pedagogici Fuad je svojim radom, dobrom stručnom spremom, izvanredno humanim odnosom prema ljudima uopšte, a svojim učenicima posebno, kao i rijetko toplim ophođenjem i znalačkim izlaganjem gradiva uživao je ugled jednog vrsnog pedagoga. Stotine i stotine njegovih učenika i studenata sjećaju se dragih uspomena na njegova predavanja i druge susrete koji su imali s njim.”

Biografija profesora Fuada Slipičevića, ovdje taksativno ponuđena donekle je slična ili ista najvećem broju naučnih radnika, puna hladnih činjenica o hodu punom muka, trnovitim putem nauke i struke. Ovom prigodom, kada profesora Fuada Slipičevića i njegovo djelo tumačimo kao pisca bosanskohercegovačke historije, potrebno je i treba unijeti u red stvari i protumačiti obični životni put jednog izuzetnog profesora, koji je težak i gorak po više osnova. Treba naglasiti da se ovom prigodom radi o naučnom radniku i čovjeku koji je cijeli svoj naučni život s ponosom nosio, istraživao, branio i hvalio historiju, bilo da se radi o dalekoj prošlosti, neobičnoj pojavi ili aktualnoj stvarnosti. I kako to u nekrologu Mitar Papić naglašava ”kakav je bio u školi i u nastavi, takav je bio u društvu i porodici, predan, taktičan i odmjeren. Stekao je veliki broj prijatelja i uvijek rado viđen u društvu. Kao nježan suprug i otac u porodici je unosio prijatnu atmosferu. Školovao je i vaspitao tri sina, danas tri diplomirana inžinjera, koji su u život pošli očevim stopama.”

Čovjek posebnih organizacionih sposobnosti

Profesor Fuad Slipičević skoro cijeli svoj životni i radni vijek proveo je za katedrom, predavajući i usmjeravajući brojne svoje učenike i studente na putu istraživanja i interpretacije brojnih historijskih dilema i nejasnoća. Nije se samo ograničio na univerzitetskog nastavnika zatvorenog svojim akademskim hladom i mirom, nego naprotiv, od mladog srednjoškolskog profesora iz srednjih škola Skoplja i Mostara do uglednog univerzitetskog predavača učestvovao je i u brojnim društveno javnim aktivnostima, koji su bili uvijek u funkciji širenja znanja o prošlosti ali i postavljanju realnih orijentira prema historiji i kao nauci, usmjerenju i zanatu.

U svim sredinama u kojima je radio evidentna je i njegova društvena i kulturna djelatnost, kako u staleškim, organizacijama i društvima historičara tako i u brojnim aktivnostima koji su mnogo širih zahtjeva. Posjedovao je i iskazivao rijetke organizacijske sposobnosti, a istrajnost u radu je njegova osobita karakteristika. Aktivno je učestvovao u formiranju sindikata prosvjetnih radnika u Mostaru i Bosni i Hercegovini, a naročito je njegovo prisustvo osjećalo se u Društvu istoričara Bosne i Hercegovine i Jugoslavije, gdje je uvijek bio jedan od najuglednijih i najaktivnijih djelatnika.

Profesor Fuad Slipičević je bio jedan od najaktivnijih predavača izvan škole, često to je bio Narodni univerzitet, tribina, tečaj, okrugli stol, svaka aktivnost koja je išla na populariziranju historijske nauke i vraćanje poljuljanog povjerenja u njene vrijednosti. Kao što je znalački prilazio svojim studentima i učenicima, tako je na predavanjima u javnosti znao animirati slušaoce i privući njihovu pažnju.

Nastavno-naučno djelo

Profesor Fuad Slipičević se još kao mladi profesor mostarske gimnazije javlja u tadašnjoj publicistici, pisao je o aktuelnim problemima toga vremena ali nije se udaljavao od svog osnovnog opredjeljenja historije, posebno XIX i XX vijeka. U početku profesor Fuad Slipičević pisao je o pojedinim pitanjima društvenog i političkog života i to u časopisima u Skoplju i Sarajevu. U sarajevskim časopisima ”Pregled” i ”Gajret” objavio je više radova koji su najavljivali budućeg istraživača i historičara. Pisanja na aktuelne teme nije se odrekao niti poslije Drugog svjetskog rata, skoro sve do smrti u stručnoj i dnevnoj štampi objavljivao je brojne tekstove koji su se odnosili na savremena kretanja u društvu, kulturi, prosvjeti i politici.

Za dugog profesorskog vijeka Fuad Slipičević napisao je deset knjiga, mnoštvo naučnih i stručnih rasprava i studija u periodičnoj, historijskoj literaturi. Najznačajnije knjige su: 1. Istorija naroda FNRJ I, II i III dio, 2. Historija naroda SFRJ (sa osnovama opšte istorije) I dio stari i srednji vijek, 3. Istorija naroda SFRJ (sa osnovama opšte istorije) II dio novi vijek od 1789-1918. godine. To su udžbenici historije za srednje škole koji su doživjeli desetine izdanja u dugom vremenskom periodu od skoro trideset godina, a karakteristično za ove udžbenike je da riječ o prvim takvim publikovanim izdanjima poslije Drugog svjetskog rata koji su se dugi niz godina koristili u gimnazijama i drugim srednjim školama, koji su pomogli generacijama i generacijama mladih ljudi da lakše shvate složene historijske procese. Ovi Slipičevićevi udžbenici prevedeni su i na mađarski i talijanski jezik. Zatim, napisao je knjige: Prvi svjetski rat i nastanak Jugoslavije, Istorija Rusije i SSSR-a, a ova knjiga imala je povoljne ocjene i u tadašnjoj sovjetskoj publicistici.

Historijske okolnosti

Teško i nezahvalno je dati konačnu ocjenu o vrijednosti knjiga profesora Fuada Slipičevića, to zahtjeva studiozniji osvrt, ali ovom prigodom mora se konstatirati da su to uglavnom sintetičko-kompilacijski radovi koji kontinuirano prate historijski razvoj Bosne i Hercegovine, FNRJ i SFRJ od najstarijih vremena do 1945. godine i pisani su prema relevantnim historijskim potvrdama i mišljenjima iz tadašnje historijske literature.

Profesor Fuad Slipičević pisao je i studije i rasprave iz historije Bosne i Hercegovine, a naročito se opredjeljivao prema izučavanju historijskih kretanja u Bosni i Hercegovini u XIX i XX vijeku. Posebno se orijentirao prema historiji bosanskohercegovačkih buna i ustanaka, iz tog tematskog područja napisao je više desetina radova. Riječ je o naučnim i stručnim radovima pisanim prema neobjavljenoj i objavljenoj historijskoj građi kao i mišljenjima u historijskoj literaturi i u historijskoj periodici su ocijenjeni kao pouzdani i relevantni historijski izvori za proučavanje historije Bosne i Hercegovine. To se isto odnosi i na niz njegovih autorskih radova posebno onih napisanih pred i neposredno poslije Drugog svjetskog rata, kada se interes za istraživanja historije samo pojačava.

Sigurno da u vremenu od 1950. godine interes za izučavanje i interpretaciju historiju se pojačava posebno i činjenica da se historija počinje i studirati, kao pedagoško-naučna disciplina (Prvo Viša pedagoška škola a poslije Filozofski fakultet u Sarajevu) i da će se školovati i brojne generacije od kojih će se mnogi opredijeliti i za naučno izučavanje historije Bosne i Hercegovine.

Već je konstatirano da se historijska istraživanja historije Bosne i Hercegovine posebno stimulirana neposredno poslije Drugog svjetskog rata, širi zamah, više snage naučno-istraživački rad u Bosni i Hercegovini dobio je daljim razvojem mreže naučno-istraživačkih institucija, pored već spomenutih tu su Arhiv Bosne i Hercegovine, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Orijentalni institut, Akademija nauka Bosne i Hercegovine, Institut za istoriju u Sarajevu i Banjaluci, i niz drugih, sličnih institucija na skoro cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.

Da bi se stekao određeni uvid u razvoj historijske nauke u Bosni i Hercegovini u dugom periodu od skoro pedeset godina, potrebno je temeljno i istrajno proučiti obimnu bibliografiju, pregledati brojne arhivske fondove u Dubrovniku, Zadru, Rimu, Veneciji, Beču, Budimpešti i Istanbulu, istražiti pisanu, publiciranu ili rukopisnu ostavštinu brojnih istraživača, historičara, arheologa, etnologa, pravnika, teologa i niza drugih djelatnika. Zanimljivo je i vrlo pretenciozno samo historiju historiografije Bosne i Hercegovine prepoznavati kroz djelo školovanih historičara, mora se tragati i za radovima svih onih koji su istraživali i postigli određene rezultate a nisu školovani historičari. Buduća knjiga o piscima srednjovjekovne bosanske povijesti treba pratiti, historijski razvoj ali i tematske okvire kroz koje su se iskazivali pojedini istraživači.

Historijski metod Fuada Slipičevića

Profesor Fuad Slipičević kao istraživač bosanskohercegovačke prošlosti naslanja se na bogatu tradiciju bosanskohercegovačke historijske škole koja se skoro tri vijeka razvija te njena iskustva koristi po već oprobanom mehanizmu, školovanog historičara što je, ipak, u nekim svojim segmentima ograničiti i odrediti pravce njegova rada na historijskom tekstu, posebno se to odnosi na starije periode bosanskohercegovačke povijesti.

Svojim školovanjem u Beogradu profesor Fuad Slipičević dolazi u dodir sa najnovijim tendencijama evropske historijske škole, koje će, tokom cijelog svog znanstveno-stručnog rada, uz male i određene preinake primjenjivati u svojim istraživanjima kao i u napisanim studijama, raspravama i knjigama. Istovremeno, treba napomenuti da se u evropskoj historiografiji XIX i početka XX vijeka iskazuje snažan interes za proučavanje historijskog razvoja države i pojedinih naroda, posebno književnih ideja i djela i to će biti bitan podsticaj Fuadu Slipičeviću da se u svemu tome prepozna.

Uzimajući u obzir i ove dodane okolnosti moguće je i u njima prepoznati tačan i precizan angažman profesora Fuada Slipičevića na istraživanjima historije Bosne i Hercegovine u XIX i XX vijeku, što se može i treba tumačiti i kao najvjerodostojniji oblik i način prosvjećivanja i odbrane od sveprisutnih svojatanja ali i standardnog neznanja o prošlosti i povijesti.

Miralem Brkić: Zapis o petorici, kartonski tisak

Miralem Brkić: Zapis o petorici, kartonski tisak

Slično kao i u mnogim svojim radovima, o kojima u ovom pregledu nismo u mogućnosti da ih pobliže tumačimo, profesor Fuad Slipičević koristi historijske izvore (objavljene i neobjavljene), etnografsku i književnu građu. Primjetljivo je da vrlo često citira, često nepoznate historijske dokumente, da doslovno preuzima podatke da heurističkim zahtjevima konfrontira mišljenja u historijskoj literaturi tako da se može govoriti i o neobičnom kritičkom odnosu i zanosu koji revalorizira i identificira sve ono što je od pomoći da se ukupni utisak u napisanoj naučnoj studiji smatra relevantnim.

Problemski, i u pisanju udžbenika historije posao i zadatak profesora Fuada Slipičevića je temeljan i u mnogim segmentima pionirski. Pored već konstanti koje ga izdižu, posebno se prepoznaje napor da se sintezom ocjene sve pulsirajuće mijene, naponi i napori historijskog razvoja balkanskih i južnoslavenskih naroda, da se ukaže na sve konstante i previde kojih je u burnoj prošlosti na ovim prostorima bilo previše.

Slipičevićevo znanstveno iskustvo određeno je još jednom važnom činjenicom, a to da je istraživanje i pisanje nosilo u sebi i dodatni rizik, jer i pored određenih društveno-političkih mijena u njegovoj matičnoj bosanskohercegovačkoj državi, postojale su jake i distancirane retrogradne snage koje su svako istraživanje i tumačenje samobitnosti Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda tumačilo kao atak na sebe i svoja prava. To se naročito prepoznalo kada se početkom sedamdesetih godina XX vijeka uključio u žestoku polemiku povodom pojave knjige ”Istorija Jugoslavije” I. Božića, S. Ćirkovića, M. Ekmečića i V. Dedijera. Sporeći se sa određenim tezama iznesenim u ovoj u knjizi profesor Fuad Slipičević je ukazivao na niz neprihvatljivih konstatacija u knjizi a isticao potrebu da se potaknu ali i ubrzaju mijene u tadašnjem društvu i da su Bošnjaci nacionalno i narodonosno izdiferencirani u Bosni i Hercegovini najmanje hiljadu godina.

Dajući opće vrijednosti samom činu pisanja historijskih studija, posebno onih iz XIX i početka XX vijeka, profesor Fuad Slipičević je isticao potrebu sistematskih istraživanja historijskih promjena i mijena, da su historijskih izvori najkompetentniji tumači i pokazatelji složenih društveno-historijskih pokazatelja historijskog bića Bosne i Hercegovine, Bošnjaka, Hrvata i Srba i ostalih naroda Bosne i Hercegovine, da su brojne promjene uticala i odredile mnoge složene procese u znanstveno-istraživačkom traganju kao i nacionalnom samoidentificiranju autohtonog bića ovih prostora.

Već je nekoliko puta potencirano da je metodološki podložak i metod koji koristi profesor Fuad Slipičević u svojim historijskih istraživanjima tradicionalan, oslonjen na bogatu baštinu evropskog historijskog mišljenja prve polovine XX vijeka. Riječ je o modelu koji se znatno koristi i danas u historijskim istraživanjima, u kojem je dominantna događajnost, kao sastavni dio historijskog fakticiteta, posebno kada je u pitanju najstarija historije. Tu se vidi i prepoznaje prava nakana ovog izuzetnog istraživača, njemu nije cilj prepoznati postavljene teze nego obrnuto, historijskim dokumentima, mišljenjima u historijskoj i drugoj literaturi, interpretacijom potvrditi kontinuitet historijskih dešavanja i time se prepoznati kao dio evropske familije država i naroda.

Zaključna razmatranja

Profesor Fuad Slipičević već sada zauzima važno mjesto u pregledu historije historiografije Bosne i Hercegovine prema napisanim i objavljenim radovima iz historije. U njegovim radovima prepoznaju se kvalitetniji putove historijske samoidentifikacije, potvrde njegovih autentičnih vrednota u interpretaciji složenih kao i kulturno-historijskih naslaga, koji su garant njegovog izgrađenog historijskog metoda. Posebno se tu izdvajaju njegovi udžbenici, koji imaju i svoju historijsku ali i kulturno-civilizacijsku vrijednost. Sigurno da će i u budućem pregled historije historiografije Bosne i Hercegovine profesor Fuad Slipičević zauzeti izuzetno mjesto, pored desetine i desetine drugih, sebi sličnih, koji nisu marili niti gubili snagu ispisujući brojne stranice izuzetne historije Bosne i Hercegovine..

Bez posebnih pretenzija željelo se ovim tekstom podsjetiti na jednog izuzetnog historičara, ali i proširiti osnova na kojoj se gradi naučni profil profesora Fuada Slipičevića kroz teme iz nauke o prošlosti Bosne i Hercegovine, bilo da je riječ o klasičnom historijskom tekstu, studiji, raspravi, prikazu ili udžbeniku. Sve se to uzima kao dragocjeno svjedočanstvo i iskustvo o životu i djelu jednog predanog historičara i prosvjetnog, univerzitetskog radnika sa ovih prostora.

Riječ je svrsishodnoj namjeri, posebno pretpostavljenom zadatku da se napravi svojevrsni kompendij historijskih tema kroz djelo jednog izuzetnog istraživača kao što je profesor Fuad Slipičević posebno zbog toga što je njegov doprinos u rasvjetljavanju brojnih dilema iz historije Bosne i Hercegovine dragocjen.

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Muhamed Gaš: Portret III, akrilik – kolaž [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2004-12-12

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden