Most - Index
Most - Pretplata
Naslovna stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Broj 196 (107 - nova serija)

Godina XXXI mart/ožujak 2006.

Latinica · Ћирилица · Transliteration

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Dr. Nikola Kovač
Mostar u očima svojih slikara

Za neke gradove, kao i neke pejzaže, prvenstveno nas vezuje skup iracionalnih spona koje prebivaju u našem afektivnom pamćenju, spontanom uzbuđenju ili neobjašnjivim izvorima zadovoljstva. Ta stanja duha se ne daju odrediti kao što ni slikar ne može objasniti potrebu da se ponovo vraća istom motivu. Slikar ne može razlučiti šta stvarno vidi od onoga što pripisuje predmetu svog posmatranja a šta učitava u banalni tekst percepcije. U tome i jest tajna likovne transpozicije i stvaranja po mjeri estetskih imperativa, s onu stranu oponašanja ili objektivnog ”snimka”.

Na sličan način i putnik u gradu koji voli pronalazi prizore koji izviru iz vremena kada su za nas bili samo dio svakodnevne topografije, prepoznatljiva sintaksa zavičaja ili rutinski itinerer. Tek kasnije te svakodnevne slike se pretvaraju u intimnu mitologiju, u emotivni sindrom u kome j e nemoguće razlučiti maštu od stvarnosti, unutrašnju hroniku bića od hronologije vanjskog svijeta. Slike iz djetinjstva i mladosti, kao i prva uzbuđenja, ostaju trajno obilježje bića, arhetipski izvor svih kasnijih saznanja i estetskih uvjerenja. Te prve slike vidimo kao oblike, kao mase, kao vizure; kad ih, kasnije, prizivamo u sjećanje, one gube preciznost kontura, gube proporcije i liče na vizionarske predstave. Ali nepostojanost tih slika i njihov vizuelni iluzionizam čuva i neke neizbrisive utiske – mirise, svjetlosti, boje, koji upotpunjavaju i učvršćuju naš unutrašnji pejzaž i naše osjećanje pripadnosti gradu, pokrajini, zavičaju.

Jusuf-Jusa Nikšić: Predio

Jusuf-Jusa Nikšić: Predio

Mostarski slikari su obilježeni tim intimnim pejzažom, tim arhetipskim slikama koje zrače kao neiscrpno vrelo oblika, boja, atmosfere. U njima su sadržana uzbuđenja i potresi duše, tradicijske predstave i simboli vjere, jezik i njegove metaforičke igre. Slikar, dakle, nosi to slikarsko bogatstvo kao dio vlastitog bića; on mu se neprestano obraća jer u njemu pronalazi sebe projiciranog u vremenu, određenog u prostoru.

Duhovna veza sa tim praslikama ispoljava se kao naglašeno osjećanje za likovnu formu, za koherentan odnos kolorističkih masa, za lirsku atmosferu kompozicije. Koncept slike, dakle, podudara se sa izvođačkim postupkom, sa individualnim izborom tehnike. U raznovrsnim slikarskim registrima prepoznajemo jedinstven duhovni obrazac, jedinstven imaginarni prostor sa različitim oblicima individualnog stila i rukopisa. Slikari, jednostavno, prepoznaju svoje duhovno podneblje kao što slobodno biraju način njegovog predstavljanja; tj. ne odriču se zajedničkog inspiracijskog vrela čak i kad tokove svoje stvaralačke energije usmjeravaju u različitim pravcima.

Zavičajna pripadnost mostarskih slikara i lokalno obilježje njihovih djela samo je formalna i tematska karakteristika tog likovnog kruga i ne podrazumijeva vrijednosne kvalifikacije i sudove. To, jednostavno, znači da među likovnim motivima nema hijerarhijskih razlika, da motiv ne prejudicira vrijednost njegovog likovnog predstavljanja, da je za slikara podjednako relevantan i lik prosjaka kao i lik cara. Slikar svoje imaginarno bogatstvo crpi iz nataloženog iskustva prvobitnih slika, iz prizora koji su zauvijek fiksirani u njegovoj mašti i koji ne prestaju da opsjedaju njegovu svijest. Kad H. Tikveša crta prizore i likove sa ušća Neretve ili iz porušenog Stoca, onda je nebitno gdje on živi – u Beogradu, Sarajevu ili u rodnim Šurmancima: njegov likovni bagaž čine zavičajni pejzaži koji ga ne napuštaju ni u snu ni na javi; kao što je on dio tog pejzaža, tako je pejzaž nerazdvojni dio njegovog umjetničkog identiteta. Kad M. Kujačić slika zavičajni kamenjar i oskudne seoske crkve, to je konstanta njegovog likovnog bića, bilo da živi u Parizu ili Mostaru. Kad M. Sefić crta mostarsku čaršiju, cvjetne aleje ili drvorede, to je izraz njegove intimne mitologije veličanja ljepote i trijumfa svjetlosti. Kad K. A. de Rivera slika prizore sa svoje terase, onda u prozračnosti njegovih akvarela i igri svjetlosti osjećamo miris zavičajnog podneblja i pitome prizore juga, ne pitajući se za porijeklo slikara i detalje iz njegove biografije. Kad A. Ramić slika stari most ili Počitelj, suočeni smo sa prodornim slikarevim pogledom koji ispod površine vanjskog svijeta traga za duhovnim suštinama materije, za arheologijom sjećanja i sunčanim pejzažima Hercegovine. Kad M. Soldo svoje apstraktne kompozicije predstavlja kao kompleksan vid čulnih senzacija i slojevitog iskustva, svijet koji pred nama oživljava nije lišen topline zavičajnog podneblja i ljepote kojom zrače prirodni oblici. Jednom riječju, prvobitni motivi za svakog slikara su konstanta njegovog umjetničkog stvaranja; sve ostalo je u funkciji slikarevog slobodnog izbora stila, postupka, rukopisa.

Svi Mostarci i svi putnici koji u Mostar svraćaju znaju kako je neuhvatljiva bogata i blagotvorna svjetlost koja obasjava bašte, krovove, kaldrmu. Svi znaju kako se mijenjaju boje Neretve, čak u toku jednog dana; niko od putopisaca te pojave nije propustio da registruje, da im se divi, da u njima vidi čudo grada izloženog mirisima Mediterana i vjetrovima sa kontinenta. Mediteran otvara prostore svjetlosti i u talasima nanosi mirise mora; kontinent razbija oblake šaljući buru i sjeverac, privlači kišne oluje u svoje visine, a kad u tome ne uspije tada se nad Mostarom otvaraju nebesa i prolamaju oblaci. Nakon tih proloma, na nebu ponovo zavlada svjetlost, osvježena, obojena kao snoplje zraka koji bljeskaju u ogledalima Neretve. Grad tada izgleda kao nestvarna građevina koja lebdi u svjetlosti, održavana nevidljivim koncima sna.

Mostarski slikari su tu svjetlost i te boje upijali pogledima čitavog života: svjetlost i boja su za one najdarovitije bili izazov i upozorenje da se lijepe stvari događaju samo jednom, da prolaznost stvari treba uhvatiti u trenutku, prije nego definitivno iščeznu. Brzim isprekidanim pokretima, akvarelističkom tehnikom neponovljivih poteza kistom. To su slikari koji svakodnevno osvajaju ljepotu, bore se da se taj privilegovani trenutak ne pretvori u banalni prizor i meteorološke podatke. Slikar, naime, traga za onim suštinama koje dugo i pasivno počivaju u mraku predmeta ili u bogatom pejzažu i podneblju južnih krajeva, u mitologiji bilja. Čarobnim potezom slikar izdvaja ljepotu iz njenog fizičkog i materijalnog kruga, iz materije koja se mijenja, raste i buja; ljepota je na granici Orfejevog pogleda upućenog Euridiki –zagonetna i neuhvatljiva. Slikari i pjesnici stavljaju na kocku čitav život da crtežom, bojom i riječju oblikuju svoju viziju obasjanu ljepotom.

Na platnima hercegovačkih slikara živi grad Mostar, preobražen bezbrojnim pogledima, prelomljen kroz prizmu vizionara-pjesnika, slikara, neimara, osvijetljen svjetlošću i bojama nebeskog i zemaljskog porijekla. Kao što Kami tvrdi da mediteranski grad Tipazu, u Alžiru, u proljeće naseljavaju bogovi, tako bi se i za Mostar moglo reći da se u nekim periodima godine pretvara u mitsko naselje u kome oživljavaju sva čuda i sve ljepote prirodnog i ljudskog djela – personificirani likovi vode, svjetlosti, vjetrova i oblaka. Mostar fascinira ukupnošću svoje panorame i izrazitošću svojih arhitektonskih detalja, skladnom vezom prirodnih oblika i urbanih cjelina, živopisnim izgledom svojih mahala i promišljenim rasporedom gradskih arterija. Jednom riječju, Mostar se predstavlja kao dovršena likovna kompozicija čiju pozadinu i okvir čine nebo i okolna brda. Slikarev zadatak je da izabere stajnu tačku i da vlastitom svjetlošću osvijetli segment te kozmički zaokružene kompozicije.

Hercegovački pejzaž je lišen agresivne monumentalnosti i tragova elementarnih potresa, ali sadrži ideju veličine, spoj kozmičkog i zemaljskog kao oživljeno lice mitoloških svjetova. Sve je istovremeno i život i njegov mineralni prah, trajnost materijalnih oblika i njihova duhovna suština. Sunce i behar, kamenjar i riječni tokovi, vjetrovi i mirisi – sve odjednom oživljava i traje uprkos smjeni godišnjih doba. Pejzaž je ovdje iskonska slika svijeta koju ne narušavaju ni pokreti prirode ni hod istorije, ni proizvoljna naoblačenja u kozmosu ni čovjekove osvajačke ambicije.

Dobrivoje-Bobo Samardžić: Mostarski motiv, 1965.

Dobrivoje-Bobo Samardžić: Mostarski motiv, 1965.

Slikar je unutar tog svijeta trajnih i kontrastiranih svojstava i veličina; on nije puki posmatrač i svjedok, nego aktivni sudionik likovne metaforizacije svijeta. M. Kujačić gradi svoju ”crkvicu” od istog materijala od koga je sačinjen i kamenjar; on u amorfnoj masi traga za oblikom i njegovom duhovnom težinom. N. Pivac sažima svoju viziju pejzaža u geometrizovane oblike izlomljenih ploha dramske i lirske intonacije. M. Soldo obuhvata raznorodne sadržaje iskustva kao kolorističku igru poremećenih dimenzija, sukobljenih volumena, ispunjene praznine svijeta. M. Sefić reducira prostor na njegove unutrašnje tačke, na znakove prepoznavanja: sve ostalo se održava snagom sugerisane svjetlosti u kojoj crteži lebde kao imaginarna konstrukcija neuhvatljivih kontura. Svi ovi slikari suočeni su sa istim likovnim problemom: kako pronaći protutežu tvoračkom činu prirode? Kako predstaviti mnogoobličnu i slojevitu strukturu svijeta pokretom slikareve ruke? Kako u materiji utisnuti tragove duhovnog postojanja?

Hercegovačko podneblje, okrenuto licem Mediteranu ali i šibano vjetrovima sa kontinenta, nije statično ni ukočeno kao nepromjenljivi model za oponašanje, kao prepoznatljiv topografski okvir: to je prostor otvoren prema nebu, neograničeni horizont širokih vizura i promjenljivih optičkih efekata. To je prostor na koji više djeluju kozmičke sile nego što ga određuje materijalna supstanca njegovih gabarita. Svjetlost se stalno mijenja, nebo je uvijek promjenljivo (osim kad je zategnuto kao beskrajni azur), rijeka nema nikad istu boju. Priroda je u punom zamahu stvaranja i razaranja, s nepredvidljivim obrtima i metamorfozama.

Bez obzira da li slikaju pejzaže i prizore grada, ili se njihova fantazija raspline u lirsku apstrakciju i nefigurativne plohe, mostarski slikari na svojim kompozicijama oživljavaju duh istog podneblja, zajedničku svjetlost grada razapetog između smaragda Neretve i nebeskog azura; svuda svjetlucaju ogledala Neretve, svuda se bujna i mirisna vegetacija spaja s arhitektonskim oblicima živopisnih mahala ili ruševinama koje prkose vremenu. Realističke ili nadrealne, figurativne ili apstraktne, deskriptivne ili asocijativne, kompozicije Juse Nikšića ili Boba Samardžića, Mirka Kujačića ili Mladena Solde, Nade Pivac ili Vlada Puljića, Mustafe Peze ili Krešimira Ledića, Zlatka Melchera ili Mirsada Begovića, da nabrojim samo neke, zahvataju iste horizonte i nose obilježja istog inspirativnog elena; sve su nastale u znaku glorifikacije svjetlosti, kao metaforička sinteza nestalne i prolazne ljepote kojoj je slikar dao snagu trajanja i obličje ljepote.

Prethodna · Sadržaj · Naredna

Zadnja stranica [Povećaj]

Index · Novi broj · Arhiva · Traži · Info · Linkovi
Redakcija · Pretplata · Kontakt

Zadnja izmjena: 2006-07-16

ISSN 0350-6517
Copyright © 1995-2008 Časopis Most · Mostar · Bosna i Hercegovina
Design by © 1998-2008 Haris Tucaković · Sweden